رهبری در انرژی و شهرسازی


رهبری در انرژی و شهرسازی

LEED، یا رهبری در انرژی و شهرسازی، گواهینامه ایست برای ساخت و ساز سبز که بهترین استراتژیهای ساخت و ساز و همچنین شیوه اجرای آن را در نظر میگیرد.

برای دریافت این گواهینامه اجرای قوانین سبز و کسب امتیاز مورد نیاز است. ساخت و ساز سبز به منظور کاهش شدت تغییرات آب و هوایی انجام میپذیرد.

هدف نهایی این است که در سال ۲۰۵۰ کلیه ساختمان ها به گونه ای باشند که همان مقدار که انرژی مصرف می کنند، انرژی نیز تولید کنند.

در سال ۲۰۱۶ به ترتیب کشورهای زیر توانسته اند ساختمان سبز تولید کنند.

چین (۳۷۳ میلیون فوت مربع؛ ۹۳۱ پروژه)

کانادا (۳۷۰ میلیون فوت مربع؛ ۲۵۸۶ پروژه ها)

هند (۱۷۱ میلیون فوت مربع؛ ۶۴۴ پروژه)

برزیل (۸۰ میلیون فوت مربع؛ ۳۸۰ پروژه)

جمهوری کره (۶۴ میلیون فوت مربع؛ ۹۷ پروژه ها)

تایوان (۶۱ میلیون فوت مربع؛ ۹۹ پروژه ها)

آلمان (۵۴ میلیون فوت مربع؛ ۲۱۵ پروژه)

ترکیه (۵۱ میلیون فوت مربع؛ ۱۹۱ پروژه)

سوئد (۴۲ میلیون فوت مربع؛ ۲۱۰ پروژه)

امارات متحده عربی (۳۹ میلیون فوت مربع؛ ۱۸۰ پروژه)

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱