اوضاع اجاره‌بهای مسکن


اوضاع اجاره‌بهای مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در این گزارش، درصد تغییر شاخص اجاره‌بها در کل مناطق شهری طی سه ماه سوم سال قبل – پاییز ۹۴- نسبت به سه ماه مشابه سال قبل – پاییز ۹۳ – معادل ۹/ ۱۱ درصد ذکر شده است.

این در حالی است که شاخص اجاره‌بها طی تابستان سال گذشته در مقایسه با تابستان ۹۳ هم معادل ۹/ ۱۲ درصد اعلام شده است.

بر مبنای اطلاعات منتشر شده در این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماه سوم سال ۹۴ به عدد ۱/ ۱۸۰ رسید که نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۱۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای متوسط در سه ماه سوم سال گذشته، به عدد ۴/ ۱۷۵ رسید که نسبت به سه ماه قبل به میزان ۲/ ۳ درصد و نسبت به سه ماه مشابه سال قبل – پاییز ۹۳- معادل ۱/ ۱۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای کوچک در سه ماه سوم سال ۹۴ به عدد ۱۹۵ رسید که نسبت به سه ماه قبل معادل ۹/ ۳ درصد و نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۲/ ۱۳ درصد افزایش یافته است.همچنین در شهر تهران درصد تغییر شاخص اجاره‌بها در سه ماه سوم سال ۹۴ در مقایسه با سه ماه مشابه سال قبل – ۹۳ – معادل ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲